شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بسم الله . دفتر عاشقي ماست پر از نمره بيست /چون امير دل ما سيد علي خامنه ايست
*ميثم*
92/5/29
قربون کلامت...
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top