قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه خداوند، بنده اي را دوست بدارد، راهصواب و هدايتش را به او مي نمايد و به او توفيق فرمانبري ازخود مي دهد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت